Condicions d’ús

pCÒDaDEs del propietari del web:

RAÓ SOCIAL: ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL
NIF: B62353859
DIRECCIÓ POSTAL: CARRETERA DE COLLBLANC, 129-131, LOCAL 08904, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: prevengest@prevengest.com
TELÈFONS: 932600603
REGISTRE MERCANTIL: tomo 33871, folio 35, hoja B234167 e inscripción 1a

OBJECTE PRINCIPAL: Prevenció laboral i acte protecció contra incendis.

Protecció de daDEs

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL amb NIF B62353859 i domicili social situat a CARRETERA DE COLLBLANC, 129- 131 , LOCAL 08904, L’HOSPITALET dE LLOBREGAT (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL té previst realitzar:

TRATAMENTS REALIZATS

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No es preveuen.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.
Accions Comercials
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.
Registre dels usuaris
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com usuari.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No prevenció.

DRETS dels interesaTs

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat .

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de l’APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CARRETERA DE COLLBLANC, 129-131, LOCAL 08904, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (a l’atenció de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL) o bé a través de correu electrònic prevengest@prevengest.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia de l’DNI / NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL i l’usuari.

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?