Conveni Metall

Formació per la Prevenció de Riscos Laborals

FORMACIÓN

Un ampli catàleg de cursos perquè la formació en la teva empresa sigui completa

L’empresari ha de proporcionar a cada treballador/a, en compliment del seu deure de protecció, una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals, adaptada a l’evolució dels mateixos i a l’aparició d’altres de nous.

Amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i potenciar la cultura preventiva en els llocs de treball, d’acord amb l’article 2. 2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i l’article 4.2 de l’Estatut dels Treballadors, s’acorda establir una formació mínima obligatòria, en matèria de prevenció de riscos laborals, per a totes les persones treballadores del Sector d’el Metall (ja siguin treballadors d’obra de construcció o que treballin fora d’ella).

 

En què et pot ajudar Prevengest?

L’àmbit d’aquest conveni s’estén a totes les empreses i treballadors que realitzen la seva activitat, tant en processos de fabricació, elaboració o transformació, com en les de muntatge, reparació, conservació, manteniment, emmagatzematge o posada en funcionament d’equips i instal·lacions industrials, que es relacionin amb el Sector del Metall.

 

Truca’ns i t’informem!

Alguns dels nostres cursos…

Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries

Més informació
Formació en activitats ferroviàries com ara treballs previs, posada en obra de balast, travesses i carrils; batuda, alineació, perfilat i desguarnit de la via; muntatge de catenària, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions; etc.).

Tipus de màquines i equips (dresina, perfiladora, batedora, estabilitzador dinàmic, desguarnecedora, tren de renovació ràpida, pòrtics, maquinària bivial, castellet de catenària, estenedora de balast, maquinària lleugera de via).

Manteniment de maquinària i vehicles

Més informació
A través d’aquesta formació l’alumne adquirirà els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l’ofici de “manteniment de maquinària i vehicles”. D’aquesta manera, el treballador adquireix bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat en l’entorn de treball i pot contribuir a el control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguin derivar.

Treballs d'instal·lacions manteniment i reparació d'infraestructures de telecomunicacions

Més informació
Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en l’ofici en qüestió. Reconèixer i avaluar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees d’aquest ofici, així com conèixer les seves tècniques preventives concretes. Conèixer els mitjans de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual que s’utilitzen amb més freqüència durant la realització d’aquest ofici, així com motivar i capacitar el treballador per al seu correcte ús i manteniment. Conèixer els mecanismes per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu, tenint en compte la interferència d’activitats. Provocar la participació i la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en el seu ofici.

Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles

Més informació
Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en els treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles. Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats Mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Tripartita.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?