Grans Empreses

Serveis de Prevenció

SERVEIS

Un ampli catàleg de productes per tal que la prevenció a la teva empresa sigui completa

Si ets una gran empresa o per les característiques de la teva activitat has de tenir constituït el teu servei de prevenció propi, pots concertar amb nosaltres les activitats específiques de cadascuna de les disciplines preventives que vulguis. Per facilitar-te la gestió de la prevenció a la teva empresa, posem al teu abast un únic interlocutor, que serà el responsable de coordinar totes les activitats a realitzar. A més serà qui et proporcioni assessorament i resolgui els teus dubtes.

En què et pot ajudar Prevengest?

T’ajudem a integrar el nou estàndard ISO 45001 per a certificar el teu sistema de gestió de seguretat. També disposem d’un gran servei de Vigilància de la Salut, una funció essencial associada a la responsabilitat de protecció de la salut dels treballadors.

ISO 45001

Més informació
ISO 45001 és un estàndard que regula com integrar l’activitat preventiva en la gestió general de l’empresa. Prevengest t’ofereix un servei integral d’assessorament en el desenvolupament i implantació del sistema de gestió ISO 45001, que et permetrà estar en disposició de certificar el teu sistema de gestió de seguretat i salut laboral per una entitat certificadora.

Gestió de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Més informació
El servei de Gestió Documental CAE de Prevengest resol a les empreses el problema de la gestió administrativa associada a l’autorització d’accés a les instal·lacions del client.

Vigilància de la salut

Més informació
A partir de la informació que generin els professionals de les disciplines tècniques, els nostres professionals sanitaris realitzaran una planificació de les activitats necessàries per a poder oferir als teus treballadors la millor atenció en Vigilància de la Salut. S’ofereix:

De manera individual, per a cada treballador:
• Reconeixements mèdics específics adaptats a les característiques del seu lloc de treball.

De manera col·lectiva:
• Assessorament i informació quan sigui necessari, per canvi de lloc de treball, per a retornar després d’un període de baixa…
• Formació en primers auxilis.
• Informe dels activitats realitzades.

Pots optar també per productes orientats a la promoció de la salut:
• Taller d’hàbits saludables.
• Taller de millora de la qualitat de vida personal.
• Taller de tècniques de relaxació.
• Teràpia antitabac.
• Prevengest ofereix als seus clients els avantatges de tenir un centre mèdic a la seva completa disposició. Les targetes Premium i Gold permeten a empresaris i treballadors disposar dels millors serveis de OCIMEDIC a un preu molt reduït.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Estem per ajudar

Coneix els nous productes que hem dissenyat especialment per a una empresa com la teva. Si no trobes el producte que necessites no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres…

Seguretat en el treball

Realitzem avaluacions específiques i proposem procediments que tenen per objecte eliminar
o disminuir el risc que es produeixin els accidents laborals. Aquests són alguns dels serveis que oferim en relació als riscos relacionats amb la seguretat en el lloc de treball.

Informes d'anàlisi i adequació de maquinària

Més informació
Disposem d’una àmplia gamma de serveis en totes les àrees de la Seguretat Industrial, concretament en l’aplicació de la Directiva d’Equips de treball 2009/104 i l’RD 1215/1997.

Gràcies al nostre partner Netfal, resolem els requeriments i obligacions que afecten les línies i equips utilitzats en els centres de producció, considerant aquelles disposicions específiques sobre seguretat industrial que afectin cada tipus de màquina i/o equip.

Plans de Seguretat i Salut per a Obres de Construcció

Més informació

Realitzem la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’acord amb les seves obligacions segons la normativa actual.

Plans d'Autoprotecció

Més informació
T’ajudem en l’elaboració i manteniment del Pla d’Autoprotecció, document en el qual s’estableixen els marcs d’orgànics i funcionals per a donar resposta adequada davant situacions d’emergència. Els simulacres són exercicis pràctics que han de realitzar-se periòdicament i serveixen per a verificar si els procediments d’actuació en cas d’emergència funcionen correctament.

A Prevengest comptem amb tècnics acreditats per a realitzar els Plans d’Autoprotecció segons el R. D. 393/2007, el Decret 82/2010 i el Decret 30/2015 publicat per la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Document de protecció contra explosions (ATEX)

Més informació
Les substàncies inflamables són presents en molts sectors empresarials, podent presentar-seen forma de gas, vapor, fibres, etc.

L’elaboració del document ATEX, serveix per a posar de manifest de manera clara els mitjans necessaris per a evitar que es produeixi una explosió, sent una valuosa eina per a validar la seguretat de les instal·lacions.

Assistència tècnica a reunions de coordinació de seguretat i salut

Més informació

Aquesta àrea realitza actuacions dins el marc de la prevenció de riscos laborals i especialment funcions de coordinació de seguretat i salut en els contractes d’Assistència Tècnica d’Obres d’enginyeria civil en edificació i industrial, tant en els àmbits públics com privats.

Realització de Plans de Treball de Amiant

Més informació
L’ús d’amiant ha estat molt extès a causa de les seves propietats fisicoquímiques. Per a garantir la salut dels traballadors que, per la seva activitat laboral es veuen exposats a aquest material, t’ajudem a definir els plans de treball per a complir amb la normativa.

Inspeccions de seguretat i Visites a obres de Construcció

Més informació
Oferim assessorament amb les visites d’inspecció en obres de construcció, que tenen com a objectiu orientar al constructor a millorar les condicions de salut i seguretat existents en el lloc de treball, fent complir les lleis vigents sobre aquest tema.

Coordinació de Seguretat en obra

Més informació
El coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra és el tècnic competent designat pel promotor per a coordinar durant la fase del projecte. Posem a la disposició dels nostres clients l’aplicació dels principis que s’esmenten en l’Art. 9 del Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Adequació de maquinària

Més informació

El coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració d’el projecte d’obra és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase de el projecte d’obra.

Gràcies al nostre partner Netfal, posem a disposició dels nostres clients l’aplicació dels principis que s’esmenten en l’article 9 de Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Gestió de la instal·lació de proteccions

Més informació
Una bona planificació equival a una bona execució. La nostra activitat principal és la gestió de proteccions col·lectives en tota mena d’obres de construcció. Gràcies al nostre partner Netfal, estudiem tècnicament cada projecte per a planificar la correcta instal·lació, manteniment i desmuntatge de totes les proteccions col·lectives i elements de seguretat.

Peritatges d'investigació d'accidents laborals

Més informació
Els accidents laborals es donen amb major freqüència de la que imaginem. En cas d’accident determinem, no sols els danys o lesions que aquest accident ha provocat a la persona afectada, sinó el motiu, la causa o la circumstància que ha provocat que es produís l’accident.
Estudiem els factors ambientals, l’entorn físic, químic i biològic per a aconseguir unes condicions laborals que no danyin la salut ni dels treballadors ni la dels ciutadans que puguin estar exposats. Aquests són alguns dels serveis que oferim en relació als riscos relacionats amb la higiene industrial.

AGENTS FÍSICS

Estudis d'Estrès tèrmic

Més informació
La regulació de l’ambient tèrmic constitueix, sovint, una font de problemes que es tradueixen en queixes per falta de confort, baix rendiment i, en ocasions, riscos per a la salut.

Estudis de Vibracions

Més informació
El soroll i les vibracions procedents de processos i màquines industrials és un dels riscos més comuns que pot perjudicar l’oïda dels treballadors i provocar demandes d’entitats i autoritats locals.

Els nivells de soroll s’identifiquen fàcilment i en la gran majoria dels casos és tècnicament viable controlar-ho. Podem mesurar les vibracions a les fàbriques i el seu entorn, al costat d’obres de construcció i al costat de carreteres o vies fèrries. Identifiquem zones problemàtiques i dissenyem solucions a mesura, adaptades al seu negoci.

AGENTS QUÍMICS

Estudis de Contaminants Químics

Més informació
Alguns agents químics, com ara gasos o metalls pesants, poden arribar a afectar la salut dels treballadors quan es veuen exposats per l’activitat de l’empresa. Realitzem avaluacions específiques a aquesta exposició per a decidir amb criteri sobre les actuacions preventives a emprendre.

Estudis de Contaminants Físics

Més informació
Els contaminants físics, com les radiacions, poden arribar a afectar la salut dels treballadors quan es veuen exposats per l’activitat de l’empresa. Realitzem avaluacions específiques a aquesta exposició per a decidir amb criteri sobre les actuacions preventives a emprendre.

Estudis de Qualitat d'Aire Interior

Més informació
La contaminació dels ambients interiors pot ocasionar problemes de salut, que poden abastar des d’una simple fatiga o molèstia a símptomes d’al·lèrgies o infeccions. Avaluem les activitats que es desenvolupen en ambients interiors, la ubicació dels edificis i/o la ventilació d’aquests.

Avaluació d'exposició a la pols

Més informació
Entenem per pols la dispersió de partícules sòlides en l’ambient. La seva exposició en el lloc de treball és un problema que afecta diversos sectors (mineria, fosa, pedreres, tèxtil, fleques, agricultura, etc.).

Avaluació d'exposició a metalls

Més informació

La presència de certs elements químics en el medi ambient, com els metalls pesants (cadmi, plom, coure, mercuri, etc.), són conseqüència de la seva presència espontània a la natura o de l’activitat humana que incideix directament en els possibles riscos químics que la seva presència pot generar per a la salut humana. En els aliments d’origen vegetal, aquests contaminants poden ser incorporats mitjançant tècniques de tractaments dels cultius o de tipus mediambiental, que incideixen sobre la seguretat dels mateixos.

Avaluació d'exposició a gasos i vapors

Més informació

La primera fase de l’avaluació de riscos és la identificació dels perills. El principal objectiu d’aquesta fase és identificar tots els agents químics presents en el lloc de treball, per avaluar posteriorment la perillositat de cada un d’ells.

En el cas de substàncies o mescles classificades com a perilloses, aquesta informació està recollida en la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) de l’agent químic en qüestió. Aquesta Fitxa de Dades de Seguretat ha de ser facilitada pel proveïdor de la substància o barreja, en un idioma oficial de l’Estat en què es comercialitzi la substància o mescla i datada. Ha de ser facilitada de manera gratuïta, en paper o per via electrònica, i s’han d’actualitzar en cas necessari.

Avaluació d'amiant en l'aire

Més informació
Mitjançant la captació en filtre de membrana i el recompte per microscòpia òptica de contrast de fases, podem mesurar concentració de fibres d’amiant en aire que poden arribar a perjudicar la salut dels treballadors.

Aquestes mesuraments són importants per a dissenyar i avaluar l’eficàcia de les mesures de control de processos i de protecció col·lectiva que s’estableixen en l’empresa.

AGENTS BIOLÒGICS

Estudis d'Agents Biològics

Més informació
Agents biològics com els bacteris o virus, poden suposar un problema greu de salut per a aquells treballadors que es vegin exposats per les seves condicions laborals.
T’ajudem a garantir les mesures de seguretat oportunes i a oferir-los prevenció enfront de la transmissió de possibles malalties.

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Realitzem estudis ergonòmics amb l’objectiu d’adaptar el lloc de treball als usuaris,
analitzant els sistemes ambientals i les capacitats de les persones.

També estudiem els factors de risc psicosocial que puguin repercutir en la salut emocional
del treballador.

Aquests són alguns dels serveis que oferim en relació als riscos relacionats amb l’ergonomia i
la psicosociologia.

ERGONOMIA

Estudis de Pantalles de Visualització de Dades (PVD)

Més informació
Qualsevol lloc de treball en el qual habitualment s’utilitzi un equip amb Pantalla de Visualització de Dades (ja sigui un ordinador o vigilància amb pantalles), està subjecte a uns riscos ben definits i que s’han de prevenir. El seu ús freqüent pot generar trastorns múscul-esquelètics i fatiga visual o mental.

Estudis de Manipulació Manual de Càrregues

Més informació
Entenem per manipulació manual de càrregues qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega com l’aixecament, la col·locació, la tracció o el desplaçament. L’avaluació de la càrrega física en un lloc de treball servirà per a determinar si el nivell d’exigències físiques imposades per la tasca estan dins dels límits fisiològics i biomecànics acceptables o, per contra, poden arribar a sobrepassar les capacitats de la persona amb el consegüent risc per a la seva salut.

T’oferim informació sobre els mètodes d’avaluació aplicables, la normativa legal i tècnica existent, documents i altres publicacions sobre la matèria.

Estudis de postures forçades

Més informació
Les postures forçades són posicions de treball que suposen que una o diverses parts del cos deixen d’estar en una posició natural de confort per a passar a una posició inadequada.

Els estudis d’aquest tipus es fan necessaris per a evitar, principalment, els trastorns múscul-esquelètics.

Avaluació dels nivells d'il·luminació

Més informació
La il·luminació és una part fonamental en el condicionament ergonòmic dels llocs de treball.

Una deficiència pot produir un augment de la fatiga visual, una reducció en el rendiment, un increment en els errors i, de vegades, fins i tot accidents.

Avaluació de l'nivell de confort tèrmic

Més informació

L’interès per la valoració de l’nivell de confort tèrmic va néixer com una conseqüència de l’aparició de les tècniques de condicionament d’aire, la fi de era justament aconseguir que les persones se sentissin còmodes i precisaven per tant de mètodes que permetessin avaluar en quina mesura s’assolien seus objectius; el més conegut dels índexs d’avaluació de l’confort va ser la “temperatura efectiva”, desenvolupat per Yaglou i col·laboradors en 1923. Des de llavors han aparegut molts altres índexs, però la majoria d’ells no engloben variables que en un ambient industrial són de gran importància , com la presència de calor radiant, la intensitat de treball, etc., pel que la seva utilitat en el camp laboral és molt limitada.

Avaluació de l'nivell de confort acústic

Més informació

El confort acústic és el nivell de soroll que es troba per sota dels nivells legals que potencialment causen danys a la salut, i que a més ha de ser acceptat com confortable pels treballadors afectats.

El confort acústic és el nivell sonor que no molesta, que no pertorba i que no causa dany directe a la salut.

PSICOSOCIOLOGIA

Estudis de Riscos Psicosocials

Més informació
Els factors psicosocials, com la càrrega i el ritme de treball, l’ambient laboral o les polítiques de comunicació, poden arribar a generar una llarga llista de simptomatologia perjudicial per a la salut física i mental del treballador.

L’estrès i la fatiga provocats pel treball són factors que l’empresa ha de gestionar com qualsevol altre problema per a la salut i la seguretat dels seus empleats si vol oferir un servei integral de prevenció.

Protocol de conflictes interpersonals

Més informació
Un conflicte interpersonal fa referència a situacions (processos) d’oposició o desacord percebut entre dos o més parts amb similar capacitat de resolució, podent generar ineficiència per a l’organització i danys per a la salut de les persones implicades.

Informe de valoració casos d'assetjament laboral

Més informació
Parlem d’assetjament laboral o psicològic quan una persona experimenta fustigació, persecució o vexacions en el seu lloc de treball per part d’un o diversos companys de manera reiterada i sostinguda en el temps.

L’exposició continuada genera en la persona tota una sèrie de reaccions ansiògena- depressives que poden resultar altament incapacitant. És habitual que les persones que ho denuncien hagin de sol·licitar una baixa laboral a conseqüència dels efectes psicològics i físics que genera.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats Mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Tripartita.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?