Grans Empreses

Serveis de Prevenció

SERVEIS

Un ampli catàleg de productes perquè la prevenció en la teva empresa sigui completa

Si ets una gran empresa o per les característiques de la teva activitat has de tenir constituït el teu servei de prevenció propi, pots concertar amb nosaltres les activitats específiques de cadascuna de les disciplines preventives que vulguis. Per facilitar-te la gestió de la prevenció a la teva empresa, posem al teu abast un únic interlocutor, que serà el responsable de coordinar totes les activitats a realitzar. A més serà qui et proporcioni assessorament i resolgui els teus dubtes.

SEGURETAT EN EL TREBALL

Una disciplina tècnica que engloba el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte eliminar o disminuir el risc que es produeixin els accidents de treball. Són nombrosos els motius pels quals succeeixen els accidents de treball.

LLEGIR MÉS

HIGIENE INDUSTRIAL

Estudiem sobre els factors ambientals, l’entorn físic, el químic i el biològic, per aconseguir unes condicions ambientals i laborals que no danyin la salut ni dels treballadors ni la dels ciutadans que puguin estar exposats.

LLEGIR MÉS

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Coneixements de caràcter multidisciplinari aplicats per a l’adequació dels productes, sistemes i entorns artificials a les necessitats, limitacions i característiques dels seus usuaris, optimitzant l’eficàcia, seguretat i benestar.

LLEGIR MÉS

En què et pot ajudar Prevengest?

Disposem de Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball, OHSAS 18001 ha estat reemplaçada per ISO 45001, la norma internacional per a la salut i seguretat en el treball, Gestió de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), i la Vigilància en Salut , una funció essencial associada a la responsabilitat de protecció de la salut, que consisteix en el procés sistemàtic i constant de recol·lecció, anàlisi, interpretació i divulgació de dades específics relacionats amb la salut.

ISO 45001

Més informació

ISO 45001 és un estàndard que regula com integrar l’activitat preventiva en la gestió general de l’empresa.

Prevengest t’ofereix un servei integral d’Assessorament en el desenvolupament i implantació de sistema de gestió ISO 45001, que et permetrà estar en disposició de certificar el vostre sistema de gestió de seguretat i salut laboral per una entitat certificadora.

Gestió de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Més informació

El servei de Gestió Documental CAI de Prevengest resol a les empreses el problema de la gestió administrativa associada a l’autorització d’accés a les instal·lacions del seu client.

Dirigit a:

 • Empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats dins de recintes industrials o obres de construcció.
 • Manteniment, instal·lacions, subministraments, contractistes i subcontractistes.

Funcions a cobrir:

 • CONTROL documental sobre empreses i treballadors autònoms subcontractats.
 • PRESENTACIÓ de documentació pròpia i de subcontractes a el client, per poder accedir als centres de treball.
 • MANTENIMENT d’una base de dades de documentació actualitzada i consultable pels diferents departaments de l’empresa.

Vigilància de la salut

Més informació

A partir de la informació que generin els professionals de les disciplines tècniques, els nostres professionals sanitaris realitzaran una planificació de les activitats necessàries per a poder oferir als teus treballadors la millor atenció en Vigilància de la Salut, en relació als possibles riscos per a la salut que puguin derivar del seu lloc de treball i/o de l’estat de la seva salut en general.

De forma individual, per a cada treballador: reconeixements mèdics específics adaptats a les característiques del seu lloc de treball.

De forma col·lectiva:

 • Assessorament i informació quan sigui necessari, per canvi de lloc de treball, per retornar després d’un període de baixa,…
 • Formació en primers auxilis.
 • Campanyes de vacunació.
 • Consells sobre hàbits saludables.
 • Informe de les activitats realitzades.

Pots optar també per productes orientats a la promoció de la salut:

 • Taller d’hàbits saludables.
 • Taller de millora de la qualitat de vida personal.
 • Taller de tècniques de relaxació.
 • Teràpia antitabac.
 • Prevengest ofereix als seus clients els avantatges de tenir un Centre Mèdic a la seva completa disposició.
 • Les targetes Premium i Gold permeten a empresaris i treballadors a disposar dels millors serveis d’OCIMEDIC a un preu molt reduït.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Estem per ajudar

Coneix els nous productes que hem dissenyat especialment per a una empresa com la teva. Si no trobes el producte que necessites no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres…

Seguretat en el treball

En aquest apartat es recullen tots aquells factors de risc relacionats amb la seguretat en el treball que poden ocasionar danys als treballadors en forma d’accidents de treball. Els riscos específics i els agents materials més representatius derivats de les condicions de seguretat en el treball s’han agrupat en subtemes en cada un dels quals es recopila informació rellevant sobre conceptes generals, principals factors de risc, mesures preventives, procediments de treball, etc…

Informes d'anàlisi i adequació de maquinària

Més informació

Disposem d’una àmplia gamma de serveis en totes les àrees de la seguretat industrial i, més concretament, en l’aplicació de la Directiva d’Equips de treball 2009/104 i el R.D. 1215/1997.

Resolem d’una manera completa, els requeriments i obligacions que afecten les línies i equips utilitzats en els centres de producció, considerant aquelles disposicions específiques sobre seguretat industrial que afecten cada tipus de màquina i/o equip.

Plans de Seguretat i Salut per a Obres de Construcció

Més informació

Realitzem la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’acord amb les seves obligacions segons la normativa actual.

Plans d'Autoprotecció

Més informació

El Decret de la Generalitat 82/2010, de 29 de juny, determina quines són les activitats i centres que han de dotar-se obligatòriament d’un Pla d’Autoprotecció, amb formació específica per al personal que treballa en aquests centres. Aquestes activitats són les que estan regides per reglamentació sectorial específica, com ara activitats industrials i d’emmagatzematge de productes químics, activitats de recerca amb risc biològic o químic, infraestructures de transport (túnels amb una longitud superior a 1.000 m, ports, aeroports, gasoductes…), infraestructures energètiques (instal·lacions nuclears, preses i embassaments) i activitats d’espectacles públics i recreatives tals com discoteques, sales de festa i teatres amb una capacitat superior a les 2.000 persones.

Simulacres d'Emergències

Més informació

Els simulacres d’emergència són exercicis pràctics que impliquen la participació de tot el personal i en molts casos també involucren mitjans externs com puguin ser els bombers, protecció civil, guàrdia urbana, policia i personal sanitari. És per això que requereix d’una gran preparació prèvia, la realització oportuna ens permetrà obtenir resultats i conclusions de gran rellevància per al manteniment i millora de el pla d’emergència existent.

Document de protecció contra explosions (ATEX)

Més informació

L’objectiu d’el document ATEX és posar de manifest de forma clara els mitjans necessaris per evitar que es produeixi una explosió, és una valuosa eina per validar la seguretat de les instal·lacions. Per a això, es requereix que el DOPEX estigui correctament estructurat i el seu contingut degudament actualitzat.

Assistència tècnica a reunions de coordinació de seguretat i salut

Més informació

Aquesta àrea realitza actuacions dins el marc de la prevenció de riscos laborals i especialment funcions de coordinació de seguretat i salut en els contractes d’Assistència Tècnica d’Obres d’enginyeria civil en edificació i industrial, tant en els àmbits públics com privats.

Realització de Plans de Treball de Amiant

Més informació

L’ús d’amiant ha estat molt extens a causa de les seves propietats fisicoquímiques, que li proporcionen, entre altres, les següents característiques: gran resistència a el foc, aïllant tèrmic i acústic, resistència als àlcalis i àcids, tixotropante i gran processabilitat.

Inspeccions de seguretat i Visites a obres de Construcció

Més informació

Els inspectors de salut i seguretat s’orienten al constructor a millorar les condicions de salut i seguretat existents en el lloc de treball, fent complir les lleis vigents al respecte.

Els inspectors poden fer visites rutinàries a l’obra. Aquestes visites poden ser previ avís a l’empresa o bé visites sorpreses.

Gestió de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Més informació

La coordinació d’activitats empresarials per a la prevenció de riscos laborals ha de garantir el compliment de l’aplicació coherent i responsable els principis de l’acció preventiva establerts a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, per les empreses concurrents en el centre de treball. Gràcies al nostre partner Netfal, apliquem correctament els mètodes de treball per a les empreses concurrents en el centre de treball.

Simulacions computacionals i manteniment del PAU

Més informació

El pla d’autoprotecció (PAU) és el document que preveu i analitza, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat, de situacions de risc extern, de catàstrofes. I que estableix els mecanismes per a la lluita contra l’emergència.
DECRET 30/2015.

El responsable d’el Pla d’autoprotecció (PAU) és el titular de l’activitat i gràcies al nostre partner Netfal, podem aplicar les obligacions segons el Decret 30/2015.

Estudis de seguretat

Més informació

Un estudi de seguretat és un minuciós anàlisi que es realitza per determinar si una persona és realment qui diu ser, i per conèixer la seva història de comportament social i criminal; gràcies al nostre partner Netfal, podem prendre millors decisions de vinculació i ubicació per als futurs integrants de l’organització.

Coordinació de Seguretat en obra

Més informació

El coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració d’el projecte d’obra és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase de el projecte d’obra. Gràcies al nostre partner Netfal, posem a disposició dels nostres clients l’aplicació dels principis que s’esmenten en l’article 9 de Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Adequació de maquinària

Més informació

El coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració d’el projecte d’obra és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase de el projecte d’obra.

Gràcies al nostre partner Netfal, posem a disposició dels nostres clients l’aplicació dels principis que s’esmenten en l’article 9 de Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Gestió de la instal·lació de proteccions

Més informació

Una bona planificació equival a una bona execució. La nostra activitat principal és la gestió de Proteccions Col·lectives en tot tipus d’Obres de Construcció.
Gràcies al nostre partner Netfal, estudiarem tècnicament cada Projecte per planificar la correcta instal·lació, manteniment i desmuntatge de totes les Proteccions Col·lectives i Elements de Seguretat.

Peritatges d'investigació d'accidents laborals

Més informació

Els accidents laborals es donen amb més freqüència de la que imaginem, i en cas d’accident és important determinar, no només els danys o lesions que aquest accident ha provocat la persona afectada, sinó el motiu, la causa o la circumstància que ha provocat que es produís l’accident.

Higiene industrial

La Higiene Industrial moderna va més enllà de la simple prevenció de la malaltia, tenint com a objectiu la salut global de l’treballador, la salut comunitària i considerant als agents químics, físics i biològics com a factors ambientals, a causa que es troben en l’entorn laboral , i en ell és on s’estudia i es valora la seva possible efecte. Abasta els següents aspectes:

 • Estudi de l’risc: avaluació i control de la mateixa.
 • Actuació sobre els factors de l’entorn de la comunitat.
 • L’extensió des de la mera prevenció de la malaltia a la protecció de la salut, en el concepte més ampli.

AGENTS FÍSICS

Estudis de Soroll

Més informació

El soroll és un dels perills laborals més comuns.
Els nivells de soroll perillosos s’identifiquen fàcilment i en la gran majoria dels casos és tècnicament viable controlar l’excés de soroll aplicant tecnologia comercial, remodelant l’equip o procés o transformant les màquines sorolloses.

Estudis d'Il·luminació

Més informació

La il·luminació és una part fonamental en el condicionament ergonòmic dels llocs de treball. Si bé, l’ésser humà té una gran capacitat per adaptar-se a les diferents qualitats lumíniques, una deficiència en la mateixa pot produir un augment de la fatiga visual, una reducció en el rendiment, un increment en els errors i en ocasions fins i tot accidents.

Estudis d'Estrès tèrmic

Més informació

L’existència de calor en l’ambient laboral constitueix freqüentment una font de problemes que es tradueixen en queixes per falta de confort, baix rendiment a la feina i, en ocasions, riscos per a la salut. L’estudi de l’ambient tèrmic requereix el coneixement d’una sèrie de variables de l’ambient, de l’tipus de treball i de l’individu. La major part de les possibles combinacions d’aquestes variables que es presenten en el món de la feina, donen lloc a situacions d’inconfort, sense que hi hagi risc per a la salut.

Estudis de Vibracions

Més informació

Identifiquem zones problemàtiques i dissenyem solucions a mida, adaptades al seu negoci. El soroll i les vibracions procedents dels seus processos i màquines industrials poden danyar l’oïda dels seus empleats i provocar demandes d’entitats i autoritats locals. Podem mesurar el soroll i les vibracions a les fàbriques i el seu entorn, al costat d’obres de construcció, al llarg de trajectòries de vol i al costat de carreteres i vies fèrries.

AGENTS QUÍMICS

Estudis de Contaminants Químics

Més informació

L’avaluació de l’exposició a agents químics consisteix a estimar la magnitud d’el risc i les seves característiques, sent l’objectiu final l’obtenció de dades suficients per decidir amb criteri sobre les actuacions preventives a emprendre. Per aquest motiu l’avaluació ha de donar informació no només sobre la magnitud de el risc existent a causa de l’exposició, sinó també de les causes que generen el risc. El risc existent a causa de l’exposició depèn de múltiples factors.

Estudis de Contaminants Físics

Més informació

Els contaminants físics són diferents formes d’energia que poden produir alteracions en el medi i afectar la salut de les persones. Bàsicament, les formes d’energia capaços d’afectar la salut de les persones són les radiacions, el soroll i les vibracions (energia vibratòria) i l’energia tèrmica (increment de la temperatura ambient). En aquest apartat ens referirem als efectes sobre la salut de la contaminació física deguda a les radiacions (camps electromagnètics i radó) i a la contaminació acústica.

Estudis de Qualitat d'Aire Interior

Més informació

La contaminació dels ambients interiors pot ocasionar problemes de salut, que poden abastar des d’una simple fatiga o molèstia, símptomes d’al·lèrgies, infeccions, entre altres més greus. Els contaminants presents en l’aire interior poden ser de 3 tipus, contaminants i depenen de l’activitat que es desenvolupi a l’interior dels ambients interiors, així com de la ubicació dels edificis, la ventilació d’aquests i són Químics com són el diòxid o monòxid de carboni, Físics com és la presència de fibres, pols, temperatura, soroll, o Biològics com són els bacteris, virus, fongs.

Avaluació d'exposició a la pols

Més informació

Entenem per pols la dispersió de partícules sòlides en l’ambient. Quan aquestes partícules són més llargues que amples, parlem de fibres. L’exposició a pols en el lloc de treball és un problema que afecta molts i molt diversos sectors (mineria, fosa, pedreres, tèxtil, fleques, agricultura, etc.).

Tradicionalment, les pneumoconiosi (malalties per exposició a pols) han estat considerades com a professionals. Avui dia representen la cinquena part de l’total de malalties professionals reconegudes a Espanya.

Avaluació d'exposició a metalls

Més informació

La presència de certs elements químics en el medi ambient, com els metalls pesants (cadmi, plom, coure, mercuri, etc.), són conseqüència de la seva presència espontània a la natura o de l’activitat humana que incideix directament en els possibles riscos químics que la seva presència pot generar per a la salut humana. En els aliments d’origen vegetal, aquests contaminants poden ser incorporats mitjançant tècniques de tractaments dels cultius o de tipus mediambiental, que incideixen sobre la seguretat dels mateixos.

Avaluació d'exposició a gasos i vapors

Més informació

La primera fase de l’avaluació de riscos és la identificació dels perills. El principal objectiu d’aquesta fase és identificar tots els agents químics presents en el lloc de treball, per avaluar posteriorment la perillositat de cada un d’ells.

En el cas de substàncies o mescles classificades com a perilloses, aquesta informació està recollida en la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) de l’agent químic en qüestió. Aquesta Fitxa de Dades de Seguretat ha de ser facilitada pel proveïdor de la substància o barreja, en un idioma oficial de l’Estat en què es comercialitzi la substància o mescla i datada. Ha de ser facilitada de manera gratuïta, en paper o per via electrònica, i s’han d’actualitzar en cas necessari.

Avaluació d'amiant en l'aire

Més informació

Procediment a seguir i l’equip necessari per determinar la concentració de fibres en aire expressada en nombre de fibres per centímetre cúbic, mitjançant la captació en filtre de membrana i recompte per microscòpia òptica de contrast de fases. Aquest mètode es pot utilitzar per avaluar l’exposició personal a les diferents varietats d’amiant i a qualsevol altre tipus de fibres naturals, artificials i/o sintètiques. També es pot aplicar per mesurar la concentració de fibres en l’ambient laboral per tal d’avaluar l’eficàcia de les mesures de control de processos i protecció col·lectiva, per a la vigilància dels efectes obtinguts amb la modificació dels procediments de treball i per a la detecció de fonts de contaminació. També es pot utilitzar en epidemiologia.

Avaluació de contaminants biològics

Més informació

L’avaluació de l’risc biològic consisteix en la recollida d’informació per identificar els agents biològics potencialment presents en l’activitat i, per estimar l’exposició als mateixos i la gravetat de les conseqüències o danys d’aquesta exposició durant la realització de la feina.

La principal informació que cal recollir per realitzar l’avaluació és la relacionada amb:

 • Condicions de treball: humitat, temperatura, disponibilitat de nutrients, presència de hostes o vectors.
 • Característiques del procés i/o de les tasques: matèries primeres utilitzades, possibilitat de bioaerosols, esquitxades, talls, punxades, durada, etc.

AGENTS BIOLÒGICS

Estudis d'Agents Biològics

Més informació

Garanteixi als seus treballadors, clients i proveïdors les mesures de seguretat oportunes. Prevenció enfront de transmissió de malalties causades per agents biològics i vírics. Formació, Consultoria i assessoria, Inspecció tècnica (ITV) i Inspecció, i Certificació. El risc biològic es deu a una exposició no controlada a agents biològics o als seus productes derivats (endotoxines, micotoxines, compostos orgànics volàtils d’origen microbià, etc.).

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

L’objectiu de l’ergonomia és adaptar el treball a les capacitats i possibilitats de l’ésser humà.

La psicosociologia aplicada és una disciplina preventiva en el camp de la prevenció de riscos laborals que s’ocupa d’aquells factors relacionats amb l’organització i realització de la feina i que poden afectar tant la salut de la població treballadora com a el desenvolupament de la pròpia organització.

ERGONOMIA

Estudis de Pantalles de Visualització de Dades

Més informació

Les noves tecnologies de la informació s’estan introduint, en diferents graus, en tots els sectors industrials. En alguns casos, el cost d’informatitzar els processos de producció pot suposar una trava per a la innovació, especialment en les empreses petites o de mida mitjana, o en els països en desenvolupament. Els ordinadors permeten recopilar, emmagatzemar, processar i distribuir ràpidament grans quantitats d’informació. A més, a l’connectar-los en xarxa les seves capacitats augmenten notablement, ja que és possible compartir els recursos.

Estudis de Manipulació Manual de Càrregues

Més informació

D’acord amb el RD 487/1997, entenem per manipulació manual de càrregues qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o diversos treballadors, com l’aixecament, la col·locació, l’empenta, la tracció o el desplaçament.

T’oferim informació sobre els mètodes d’avaluació aplicables, la normativa legal i tècnica existent, documents i altres publicacions sobre la matèria.

Estudis de Postures Forçades

Més informació

Les postures forçades són posicions de treball que suposen que una o diverses parts de el cos deixen d’estar en una posició natural de confort per passar a una posició forçada o inadequada que genera hiperextensions, hiperflexiones i/o hiperrotaciones d’ossos o articulacions.

Estudis de Moviments Repetitius

Més informació

L’avaluació de la càrrega física en un lloc de treball servirà per determinar si el nivell d’exigències físiques imposades per la tasca i l’entorn on aquella es desenvolupa estan dins dels límits fisiològics i biomecànics acceptables o, per contra, poden arribar a sobrepassar les capacitats físiques de la persona amb el consegüent risc per a la salut. D’altra banda, l’anàlisi de tota la informació que caldrà recollir en el lloc de treball per procedir a la valoració de el risc de càrrega física, com són: postures, moviments i esforços realitzats, dimensions de l’mobiliari, abastos verticals i horitzontals, etc ., permetrà detectar aquells elements o situacions ergonòmicament inadequats, per establir després les mesures correctores i preventives pertinents que contribueixin a la millora de les condicions de treball en el lloc estudiat.

Avaluació dels nivells d'il·luminació

Més informació

La il·luminació és una part fonamental en el condicionament ergonòmic dels llocs de treball. Si bé, l’ésser humà té una gran capacitat per adaptar-se a les diferents qualitats lumíniques, una deficiència en la mateixa pot produir un augment de la fatiga visual, una reducció en el rendiment, un increment en els errors i en ocasions fins i tot accidents. Una adequada anàlisi de les característiques que han de disposar els sistemes d’il·luminació, l’adaptació a les tasques a realitzar i les característiques individuals, són aspectes fonamentals que s’han de considerar. En aquesta publicació es pretén donar a conèixer els conceptes bàsics per poder identificar, avaluar i adaptar una il·luminació adequada en funció de les exigències de les tasques.

Avaluació de l'nivell de confort tèrmic

Més informació

L’interès per la valoració de l’nivell de confort tèrmic va néixer com una conseqüència de l’aparició de les tècniques de condicionament d’aire, la fi de era justament aconseguir que les persones se sentissin còmodes i precisaven per tant de mètodes que permetessin avaluar en quina mesura s’assolien seus objectius; el més conegut dels índexs d’avaluació de l’confort va ser la “temperatura efectiva”, desenvolupat per Yaglou i col·laboradors en 1923. Des de llavors han aparegut molts altres índexs, però la majoria d’ells no engloben variables que en un ambient industrial són de gran importància , com la presència de calor radiant, la intensitat de treball, etc., pel que la seva utilitat en el camp laboral és molt limitada.

Avaluació de l'nivell de confort acústic

Més informació

El confort acústic és el nivell de soroll que es troba per sota dels nivells legals que potencialment causen danys a la salut, i que a més ha de ser acceptat com confortable pels treballadors afectats.

El confort acústic és el nivell sonor que no molesta, que no pertorba i que no causa dany directe a la salut.

Avaluació de la càrrega física i disseny de el lloc de treball

Més informació

Els danys per a la salut derivats de la càrrega física de treball, és a dir, els anomenats trastorns musculoesquelètics (TME), afecten principalment als teixits tous (músculs, tendons i les seves beines i nervis), poden aparèixer de forma immediata o per l’acumulació de petits traumatismes originats per l’aplicació de tensions mecàniques mantingudes o repetides durant llargs períodes de temps. Són d’aparició lenta i en aparença inofensives fins que es cronifiquen i apareix el dany permanent.

Avaluació de condicions de treball amb pantalles de visualització de dades

Més informació

Qualsevol lloc de treball en què habitualment i durant una part rellevant de la feina s’utilitzi un equip amb pantalla de visualització (ja sigui un ordinador o vigilància amb pantalles) està subjecte a uns riscos ben definits i que s’han de prevenir. El treball amb pantalles de visualització de dades és potser l’exemple més característic de com una nova tecnologia pot suposar la introducció d’uns nous riscos: problemes en ulls i visió, posturals i lesions per moviments repetits i estrès.

PSICOSOCIOLOGIA

Estudis de Riscos Psicosocials

Més informació

Estudi de factors psicosocials, una avaluació necessària per evitar riscos laborals. L’estrès i la fatiga provocats pel treball són factors de risc psicosocial que l’empresa ha de gestionar com qualsevol altre problema per a la salut i la seguretat dels seus empleats.

Protocol de conflictes interpersonals

Més informació

Un conflicte fa referència a situacions (processos) d’oposició o desacord percebut entre dues o més parts amb similar capacitat de resolució, podent generar ineficiència per a l’organització i danys per a la salut de les persones implicades. En aquest sentit, un conflicte és sempre una experiència subjectiva amb o sense base objectiva i sorgeix quan les activitats a desenvolupar per a la consecució d’objectius es obstaculitzen entre si. D’aquesta manera, Raven i Kruglanski el 1970 van definir el conflicte com “la tensió entre dues o més entitats socials (individus, grups o grans organitzacions) que sorgeix de la incompatibilitat dels objectius actuals o desitjats”.

Informe de valoració casos d'assetjament laboral

Més informació

Parlem d’assetjament laboral o mobbing quan una persona experimenta assetjament, persecució, greuges o vexacions en el seu lloc de treball per part d’un o diversos companys de forma reiterada i sostinguda en el temps. Estudis indiquen que un 15% aproximadament dels treballadors pateix algun tipus d’assetjament en el seu entorn laboral. L’exposició continuada genera en la persona que el vivència tot un seguit de reaccions ansiogen-depressives que poden resultar altament incapacitants. És habitual que les persones que ho denuncien hagin de sol·licitar una baixa laboral a conseqüència dels efectes psicològics i físics que genera.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats Mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Tripartita.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?