Per PYMES

Serveis de prevenció

SERVEIS

Estem a la banda de la petita i mitjana empresa per donar un ampli servei en prevenció

Oferim la millor solució en matèria de prevenció en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicologia Aplicada i Vigilància de la Salut, dissenyant el seu sistema de gestió de l’activitat preventiva.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Existeixen nombrosos antecedents històrics que mostren la preocupació de les diferents civilitzacions per evitar o pal·liar els accidents laborals i les malalties professionals. A del principi la legislació a l’respecte, quan existia, buscava en general la reparació de el dany ocasionat…

LLEGIR MÉS

AVANTATGES COMPETITIUS DEL SERVEI

La salut i la qualitat de vida dels treballadors millora, i el compromís cap a l’empresa augmenta. Un entorn de treball adequat, i una atenció a les persones creen un clima de confiança que afavoreix la motivació i satisfacció dels treballadors, augmentant de productivitat per a l’empresa que l’aplica.

LLEGIR MÉS

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

A partir de la informació que generin els professionals de les disciplines tècniques, vam realitzar una planificació de les activitats necessàries per a poder oferir als teus treballadors la millor atenció en relació als possibles riscos per a la salut que es puguin derivar del seu lloc de treball i/o de l’estat de la seva salut en general.

LLEGIR MÉS

En què et pot ajudar Prevengest?

Resposta flexible, immediata i ajustada a les seves necessitats. Disposem de la figura del Tècnic de Guàrdia que permet donar una resposta immediata a les seves necessitats. Sabem que vostès disposen de poc temps.

OHSAS 18001

Més informació

OHSAS 18001 és un estàndard que regula com integrar l’activitat preventiva en la gestió general de l’empresa.

Prevengest t’ofereix un servei integral d’Assessorament en el desenvolupament i implantació de sistema de gestió OHSAS 18001, que et permetrà estar en disposició de certificar el vostre sistema de gestió de seguretat i salut laboral per una entitat certificadora.

Gestió de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

Més informació

El servei de Gestió Documental CAI de Prevengest resol a les empreses el problema de la gestió administrativa associada a l’autorització d’accés a les instal·lacions del seu client.

Dirigit a:

 • Empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats dins de recintes industrials o obres de construcció.
 • Manteniment, instal·lacions, subministraments, contractistes i subcontractistes.

Funcions a cobrir:

 • CONTROL documental sobre empreses i treballadors autònoms subcontractats.
 • PRESENTACIÓ de documentació pròpia i de subcontractes a el client, per poder accedir als centres de treball.
 • MANTENIMENT d’una base de dades de documentació actualitzada i consultable pels diferents departaments de l’empresa.

Ergonomia i Psicosociologia

Més informació

L’objectiu de l’ergonomia és adaptar el treball a les capacitats i possibilitats de l’ésser humà. La psicosociologia aplicada és una disciplina preventiva en el camp de la prevenció de riscos laborals que s’ocupa d’aquells factors relacionats amb l’organització i realització de la feina i que poden afectar tant la salut de la població treballadora com a el desenvolupament de la pròpia organització.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Estem per ajudar

Coneix els nous productes que hem dissenyat especialment per a una empresa com la teva. Si no trobes el producte que necessites no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres…

Prevenció de Riscos Laborals

Els accidents a la feina constitueixen una quantiosa font de costos, especialment per a les petites empreses, on pot tenir una important repercussió econòmica. Però la prevenció de riscos no només es tradueix en una reducció dels danys i costos. Si li sumem una millora de les condicions de la feina, contribueix notablement a millorar el rendiment, l’eficàcia i la competitivitat de l’empresa.

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Més informació

El Pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual s’integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.

El pla es reflecteix en un document, plenament adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa, que inclourà els següents elements:

 • La identificació de l’empresa, de la seva activitat productiva, el nombre i característiques dels centres de treball i el nombre de treballadors i les seves característiques amb rellevància en la prevenció de riscos laborals.
 • L’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció de riscos laborals.
 • L’organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents a l’empresa, en relació amb la prevenció de riscos laborals.
 • L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i els òrgans de representació existents.
 • La política, els objectius i metes que en matèria preventiva pretén assolir l’empresa, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics de què va disposar a l’efecte.

Avaluació específica de riscos laborals

Més informació

L’avaluació de riscos busca identificar i eliminar riscos presents en l’entorn de treball així com la valoració de la urgència d’actuar.

L’avaluació de riscos laborals és una obligació empresarial i una eina fonamental per a la prevenció de danys a la la salut i la seguretat dels treballadors.

El seu objectiu és identificar els perills derivats de les condicions de treball per:

 • Eliminar immediatament els factors de risc que puguin suprimir fàcilment.
 • Avaluar els riscos que no van a eliminar immediatament, i planificar l’adopció de mesures correctores.

Planificación de la Actividad Preventiva

Més informació

La Planificació de l’Activitat Preventiva és el document en el qual s’identifiquen i planifiquen actuacions preventives que hauràs d’aplicar a la teva empresa per tal d’eliminar, controlar o reduir els riscos identificats en l’avaluació de riscos, assenyalant un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de treballadors exposats als mateixos.

Elaboració de les Mesures d'Emergències

Més informació

L’Article 20, de la LLEI 31/1995, de PRL estableix l’obligació de caràcter general de preveure les possibles situacions d’emergència, adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació, designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i organitzar les relacions amb serveis externs a l’empresa. Aquesta Llei 31/1995, però, no cobreix suficientment els requeriments de prevenció i reducció de riscos en determinats casos. Actualment, la recent “Norma bàsica d’autoprotecció” publicada per Reial decret 393/2007, de 23 de març, si els cobreix, i estableix una estructura i uns continguts per a un major desenvolupament de el pla d’autoprotecció, compatible amb els objectius i el desenvolupament que requereix l’article 20 de la Llei 31/1995. El curs té per objectiu proporcionar criteris per a l’elaboració de plans d’autoprotecció i/o mesures d’emergència adaptats a les característiques de l’empresa o centre de treball.

Pla Anual de les Activitats Preventives

Més informació

Les activitats preventives de la Seguretat Social són, en virtut de la seva naturalesa jurídica, prestacions que atorga la Seguretat Social, l’objecte és dispensar orientació, informació, assessorament i assistència tècnica als/les empresaris/es i als / les treballadors/es per compte propi o autònoms/es per ajudar-los a solucionar les insuficiències, deficiències o particularitats que presenten les seves organitzacions o el sector de l’activitat econòmica a què pertanyen. Així mateix, comprenen l’estudi i avaluació de les causes que generen les contingències professionals de la Seguretat Social.

Seguiment i assessorament tècnic

Més informació

Contracta’ns per cobrir totes les necessitats preventives de la teva empresa. Farem visites a les teves instal·lacions, avaluarem el local i tots els llocs de treball i emetrem un informe tècnic amb els aspectes a solucionar o a millorar (sempre basant-nos en la normativa actual de PRL). T’ajudarem a planificar les activitats preventives a dur a terme i realitzem seguiment periòdic per controlar la seva correcta execució. No tindràs sorpreses amb el preu, els següents informes específics estan inclosos: Soroll, Il·luminació, Manipulació de Càrregues, Postures Forçades, Adaptació a l’RD 1215/97, Pantalles de Visualització de Dades. Farem la Informació i Formació dels teus treballadors que marca la Llei PRL a les instal·lacions de la teva empresa i en els horaris que més et convingui. En cas d’accident de treball, elaborarem l’informe de recerca que cal guardar a disposició de l’autoritat laboral.

Informació als treballadors

Més informació

La LPRL en l’Art. 18.1 estableix que l’empresari ha d’adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb els riscos de seguretat i salut, les mesures i activitats de prevenció i protecció i les mesures d’emergència. Qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb el treballador i la seva funció dins de l’empresa és susceptible de convertir-se en objecte d’informació.

Formació específica als treballadors

Més informació

La formació és un dels suports fonamentals de el sistema de gestió en la seguretat i salut de la feina en qualsevol empresa. Per evitar riscos i situacions perilloses, cal que els treballadors coneguin quins són els riscos del seu lloc de treball, així com els perills que té l’activitat que desenvolupen i les actuacions que sí que poden realitzar i aquelles que no poden realitzar. Qui no coneix l’existència d’un risc no realitzarà cap acció per evitar-ho i inconscientment podrà crear situacions de perill.

Memòria Anual de les Activitats Preventives

Més informació

Una Memòria anual és la descripció de totes les activitats tècniques realitzades en matèria de prevenció de riscos laborals, durant cada any, en una empresa o centre de treball. Es realitza una planificació a fi d’eliminar, controlar i reduir les situacions de risc.

Avantatges competitius del servei

Podem arribar a gaudir d’empreses saludables i més productives si comptem amb un assessorament en matèria preventiva integral i apostem per la prevenció de riscos laborals i per una bona gestió de les emocions. El compliment d’aquesta realitat augmentaria en l’empresa els beneficis econòmics, ja que reduiria l’absentisme laboral i absentisme i disminuiria els costos derivats de la sinistralitat (entre d’altres).

Resposta flexible i immediata

Disposem de la figura del Tècnic de Guàrdia que permet donar una resposta immediata a les seves necessitats. Sabem que vostès disposen de poc temps. Planificació de l’servei des de la mateixa firma de l’contracte amb data i hora de visites.

ASSESSORAMENT

Investigació d’Accidents de Treball. Elaboració de tota la documentació necessària per posar a disposició de l’autoritat laboral. Assessorament tècnic en cas d’inspeccions de treball.

ASSISTÈNCIA

Mesura de les Condicions Ambientals: Il·luminació, soroll, temperatura i humitat relativa. Assistència i participació en Comitès de Seguretat i Salut. Elaboració d’estatuts que regulen el règim de funcionament de el Comitè de Seguretat i Salut.

Atenció Exclusiva

Àrea Privada Empreses i treballadors: una eina molt útil per visualitzar o imprimir tota la documentació prevista en el Pla de Prevenció, gestionar canvis cites, renovar o ampliar contractes i/o realitzar consultes. Acció formativa en 24 hores.

Vigilància de la Salut

Vigilar vol dir estar atents per evitar que passin coses indesitjades. En el cas de la vigilància de la salut dels treballadors/es, vol dir estar atents per evitar que aquesta es vegi danyada per les condicions de treball.

Aquesta vigilància es pot dur a terme mitjançant reconeixements mèdics o exàmens de salut. És el més usual, però és només una de les formes possibles. Hi ha altres, per exemple, enquestes de salut, controls biològics, estudis d’absentisme, estadístiques d’accidents.

La vigilància de la salut no és exactament el mateix que el reconeixement mèdic. Tot el que aporti informació sobre la salut dels treballadors/es pot esdevenir un indicador vàlid per a la vigilància de la salut.

De forma individual, per a cada treballador

Més informació
 • Reconeixements mèdics específics adaptats a les característiques del seu lloc de treball. L’objectiu és determinar l’aptitud del treballador per exercir el seu lloc de treball. Ajustem els protocols mèdics a el perfil de cada activitat i a les característiques pròpies de cada empleat.
 • Estudi i valoració dels riscos que poden afectar les treballadores embarassades o en situació de part recent, als menors i als treballadors especialment sensibles a determinats riscos per les seves característiques personals, estat biològic o discapacitats físiques, psíquiques o sensorials conegudes.

De forma col·lectiva:

Més informació
 • Assessorament i informació quan calgui, per canvi de lloc de treball, per retorn després d’un període de baixa…
 • Formació en primers auxilis.
 • Activitats de promoció de la salut.
 • Assessorament en campanyes de vacunació.
 • Memòria anual.
 • Posem a disposició de el client el Servei d’Àrea Privada, on cada treballador pot obtenir l’informe mèdic del reconeixement mèdic realitzat. Així mateix, l’empresa, tindrà accés on-line a les aptituds dels treballadors.

RECONEIXEMENTS MÈDICS

Ocimedic, com a centre de reconeixement mèdic acreditat, ofereix una àmplia gamma de serveis en certificats mèdics i especialistes en Salut.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

ENGINYERIA

Netfal és una empresa especialitzada en Consultoria i Enginyeria de Seguretat i autoprotecció vinculats a la integració de la prevenció i autoprotecció a l’empresa.

Som Entitat Homologada per la Fundació Laboral de la Construcció amb número 1301100944, la Fundació del Metall amb número1301100944 i M2105180258, TELCO (Telecomunicacions) amb número EFT-043/2018 i Entitat Organitzadora i impartidora per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋🏻
en què podem ajudar-te?